O projekte

O PROJEKTE

Hlavným cieľom projektu Informačné programy prevencie rizík prírodných katastrof“ je objektívne informovať ako laickú tak aj odbornú verejnosť  ako predchádzať rizikám spojeným s prírodnými katastrofami, ktoré sú dôsledkom zmeny klímy vrátane toho, ako reagovať na tieto riziká, keď nastane mimoriadna udalosť. Ide o riziká spojené s najcennejšou hodnotou života – VODOU, a to v súvislosti s prebiehajúcou zmenou klímy a vyvolanými povodňami, zosuvmi pôdy, prívalovými dažďami či horúčavami.  Objektívne informovať o adaptačných opatreniach a nevyhnutnej zmene správania sa každého občana v rámci svojho civilného aj pracovného života. 

Predkladaný projekt predstavuje realizáciu desiatich plnohodnotných 8-hodinových INFODNÍ v jednotlivých regiónoch Slovenska, v rámci ktorých budú pozývané cieľové skupiny, ktoré získajú informácie, vedomosti, príklady z praxe, návrhy adaptačných opatrení a bude možné rozdiskutovať riešenia prevencie rizík prírodných katastrof s expertmi/špecialistami v oblasti vodného hospodárstva, krajinného inžinierstva, životného prostredia, pôdohospodárstva a lesného hospodárstva. Počas infodní jednotliví experti predstavia uvedenú problematiku v závislosti od témy a následne formou prednášok, videoprojekcií a osobných konzultácií informujú auditórium ohľadom odprezentovaných tém hlbšie v závislosti od záujmu dotknutej cieľovej skupiny. Infodni budú rozdelené na cielené a zmiešané. Cielené infodni sa budú venovať konkrétnej cieľovej skupine, pričom projekt plánuje 4 základné cielené infodni, ktoré sa budú venovať obhospodarovateľom pôdy a lesa, opatrení v samospráve (obce a mestá), projektantom, urbanistom, územným plánovačom, vodohospodárom, štátnym organizáciám ŽP a podnikateľom a developerom. Ostatných 6 infodní by sa tieto cieľové skupiny mali stretnúť na zmiešanom podujatí, pričom očakávame zaujímavú interakciu záujmov uvedených cieľových skupín.

V rámci projektu bude vyhotovená odborná publikácia s názvom Návrat stratenej vody, ktorá bude k dispozícií na stránke https://www.regioenergyvychod.sk/. Pre projekt budú vyhotovené 2 brožúry, malá – informačná a veľká – prierezová, s príkladmi fungujúcich vodozádržných opatrení.

Projekt bol podporovaný z OP Kvalita životného prostredia.


HARMONOGRAM INFODNÍ

 • Úvodná konferencia – Košice / 30. januára 2020
 • Infodeň 1 – Rožňava / 13. februára 2020
 • Infodeň 2 – Kysucké Nové Mesto / 27. februára 2020
 • Infodeň 3 – Michalovce / 25. júna 2020
 • Infodeň 4 – Prešov / 09. júla 2020
 • Infodeň 5 – Nitra / 21. augusta 2020
 • Infodeň 6 – Trenčín / 17. septembra 2020
 • Infodeň 7 – Spišská Nová Ves / 01. októbra 2020
 • Infodeň 8 – Liptovský Mikuláš / 15. októbra 2020
 • Infodeň 9 – Zvolen / 29. októbra 2020
 • Infodeň 10 – Trnava / 12. novembra 2020
 • Záverečná konferencia – Prešov / 03. decembra 2020


OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY PROJEKTU

Výsledkom realizácie projektu bude zvýšená informovanosť cieľových skupín zahrňujúcich občanov, fyzické osoby, obce, verejné inštitúcie, školy, poľnohospodárov, lesníkov, drobných obhospodarovateľov pôdy a pod. o predchádzaní rizík spojených s prírodnými katastrofami, ktoré sú dôsledkom zmeny klímy.

Očakávame pozitívnu zmenu v:

 • správaní osôb a inštitúcií v oblasti danej problematiky
 • hospodárnejšom nakladaní s vodou
 • zadržiavaní vody v krajine
 • realizácii protipovodňových opatrení prevažne mimo vodných tokov v intraviláne či extraviláne, ktoré dokáže jednotlivec a samospráva realizovať s cieľom predchádzať rizikám v súvislosti s prebiehajúcou zmenou klímy a vyvolanými povodňami, zosuvmi pôdy, prívalovými dažďami či horúčavami.  


MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PROJEKTU

Počet zrealizovaných informačných aktivít
Celkový počet informačných aktivít zrealizovaných prostredníctvom projektov: 16

Počet osôb zapojených do informačných aktivít
Celkový počet osôb, ktorí budú informovaní prostredníctvom informačných aktivít na základe zrealizovaných Infodní: 700


VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 64 984,90 €
NFP 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít: 61 735,65 €
Vlastné zdroje 5 % z celkových oprávnených výdavkov: 3249,25 €

Sme nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti úspor energií, regionálneho rozvoja, výskumu a inovácií, environmentu a vzdelávania. Nie sú nám ľahostajné veci verejné.