Autori publikácie


Ing. Dana Kravčíková

 Ide v stopách svojho otca. Po ukončení štúdia  GIS na Slovenskej technickej univerzite je odborníčkou v oblasti mapovania a krajinného prieskumu. Jej kľúčovou témou je analýza odtoku dažďovej vody z územia a projektovanie dažďových záhrad. Taktiež má dlhoročné skúsenosti s riadením projektov od fázy koncepcie až po jej dokončenie. Je spoluautorkou množstva publikácií o problematike klimatických zmien a organizátorkou školení o možných riešeniach klimatickej zmeny na medzinárodnej úrovni. 

Mgr. Mariana Dachová

 Študovala na Moskovskom Hydromelioračnom Inštitúte v Sovietskom zväze, po roku 1990 štúdium ukončila. Voda zostala aj potom jej vášňou. Vyštudovala Kulturológiu na Karlovej univerzite v Prahe a po rokoch v globálnych korporáciách sa vybrala na poradenskú dráhu v oblasti organizačnej transformácie. Environmentálny aktivizmus je jej hobby. V roku 2018 sa zúčastnila na Medzinárodnej letnej škole vody v Dartingtone v UK. 

Ing. Michal Kravčík, CSc.

Po štúdiu na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity a pracoval pre Ústav hydrológie a hydrauliky a Ústav ekológie Slovenskej akadémie vied. Je držiteľom ceny Goldman Environmental Award a členom organizácie ASHOKA: medzinárodná sieť inovátorov, ktorí pracujú pre verejné blaho. Je zakladateľom neziskovej organizácie Ľudia a Voda, ktorej bola udelená cena EÚ - USA za demokraciu a rozvoj občianskej spoločnosti. Spolu so svojím tímom vyvinul a publikoval teóriu Novej Vodnej Paradigmy (Voda na ozdravenie klímy), ktorá analyzuje úlohu vody pri obnove klímy. Podporuje program, rozvíjajúci vodohospodárske inštitúcie na základe princípu subsidiarity a myšlienky decentralizovanej ekonomickej sily a vlastníctva ako trvalo udržateľného riešenia problémov s vodou v slovenských povodiach. V roku 1994 sa Slovenská Vláda zaviazala začleniť program do svojej oficiálnej stratégie vodného hospodárstva.

Dr. Ing. Michal Gažovič

Dr. Ing. Michal Gažovič po štúdiách na Lesníckej fakulte vo Zvolene ukončil štúdium na Univerzite Ernsta Moritza Arndta v nemeckom Greiswalde, kde získal doktorát v oblasti krajinnej ekológie a ochrany prírody. Počas doktorandského štúdia sa venoval ekosystémom mokradí a boreálnych rašelinísk. Michal bol súčasťou výskumnej expedície na Aljaške, v rámci projektu sledujúceho zmeny v štruktúre vegetácie v tundre. Pracoval aj ako odborný konzultant pre slovenskú vládu na príprave Programu adaptácie na zmenu klímy. Je autorom a spoluautorom množstva publikácií o rašeliniskách, ich vplyve na klimatické zmeny a ochrane prírody. Má významné skúsenosti ako lektor o novej vodnej paradigme a otázkach vody. V súšasnosti sa aktívne venuje chovu včiel a podnikaniu v oblasti prírodnej kozmetiky s využitím včelích produktov.

Ing. Pavol Šutý

Ing. Pavol Šutý je lesný inžinier. Aktívne sa zaoberá problematikou technických a biotechnických opatrení v krajne a ku jeho koníčkom patrí lesníctvo a drobné poľnohospodárstvo. O tejto problematike prednášal na Technickej univerzite vo Zvolene a taktiež na stredných školách stredného Slovenska. Jeho firma EKOSTAV Oščadnica, s.r.o. sa zaoberá rôznorodou stavebnou činnosťou. Pri jej vzniku to bola najmä výstavba rodinných domov a stavby z prírodného lomového kameňa avšak zrealizovali množstvo biotechnických vodozádržných a protipovodňových opatrení.

Ing. Miroslav Hríb, PhD.

Ing. Miroslav Hríb, PhD. vyštudoval lesnícke inžinierstvo na Univerzite vo Zvolene. Autorizovaný projektant pre inžiniersku a vodohospodársku infraštruktúru, najmä zelené strechy, dažďové záhrady, vodné nádrže a podzemné nádrže. Tvorca projektov zachytávania a využívania dažďovej vody v urbanizovaných zónach so zameraním na biotechnologické inovácie. Člen delegácie ministra hospodárstva SR – Zelená Čína projekt zalesňovania v Pekingu. Bývalý poradca Ministerstva pôdohospodárstva SR, Bratislava. Prednášal na rôznych európskych univerzitách a inštitúciách.

Mgr. Peter Bujňák

Mgr. Peter Bujňák vyštudoval medzinárodné a európske vzťahy na Univerzite Linkoping vo Švédsku. Počas štúdia sa venoval vodnej kríze v Severnej Amerike so zameraním na súčasné problémy a postupy ako riešiť najväčší spoločenský problém 21. storočia. Od roku 2011 sa venuje projektovej činnosť, či už ako konzultant alebo vedúci projektového tímu mnohých projektov zameraných na nové retenčné dažďové techniky v rámci prevencie záplav a sucha. Je spoluautorom projektového návrhu pre Horizont 2020 a autorom projektu s názvom Modré školy zameraným na nové prostriedky recyklovania dažďovej vody.  

Sme nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti úspor energií, regionálneho rozvoja, výskumu a inovácií, environmentu a vzdelávania. Nie sú nám ľahostajné veci verejné.