O projekte

Aktivity

Hlavnou aktivitou projektu ENPAUS (energie - úspory - participácia) je Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a mimovládnych neziskových organizácií do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo verejnom sektore. Hlavná aktivita bude realizovaná počas 24 mesiacov. Skladá sa zo 4 podaktivít:

 • 1.1 Podpora sieťovania a budovania multisektorového partnerstva – posilnenie inštitucionálnych kapacít
 • 1.2 Posilnenie spolupráce medzi MNO a samosprávou v témach – vzdelávanie pracovníkov MNO, VÚC a samospráv
 • 1.3 Prehĺbenie informovanosti a porozumenia občanov smart konceptom v oblasti energií a úspor – prednášky, diskusné kluby, odborné podujatia, workshopy
 • 1.4 Koncepcie a metodika pre zavádzanie nástrojov otvorených dát – dokument/prípadová štúdia

Hlavná aktivita je zameraná na podporu sieťovania a budovania multisektorového partnerstva v oblasti energetických smart riešení v rámci všetkých sektorov - verejného, súkromného a občianskeho, posilnenie spolupráce medzi MNO a samosprávou v témach inovatívnych prístupov k riadeniu energiív samosprávach miest, obcí a regiónov, prehĺbenie informovanosti a porozumenia v oblasti energetických úspor v bežnom živote občana, podporu verejných diskusií a odborných podujatí, zvyšovanie participácie na správe vecí verejných v oblasti úspor energií a tvorbu koncepcií a metodík pre zavádzanie nástrojov otvorených dát v energetike na regionálnej úrovni.


Oblasti zamerania

Na realizácii projektu sa budú podieľať experti z 12 oblastí, ktorí formou školení, konferencií, informačných seminárov, diskusných klubov či prednášok predstavia predstaviteľom verejnej správy, samosprávy, organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti partnera projektu KSK, mimovládnym organizáciám a širokej verejnosti budú šíriť informovanosť a rozvíjať spoluprácu v oblasti úspor energií. Oblasti zamerania projektu:

Oblasť 1 - Energetická efektívnosť
Oblasť 2 - Audit energetických zdrojov
Oblasť 3 - Inovatívne formy financovania projektov úspor energií
Oblasť 4 - Garantovaná energetická služba
Oblasť 5 - Obnoviteľné zdroje (fotovoltika, tepelné čerpadlá, biomasa)
Oblasť 6 - Smart energetika a smart budovy
Oblasť 7 - Energetický manažment
Oblasť 8 – Osvetlenie
Oblasť 9 - Vykurovanie, chladenie, rekuperácia
Oblasť 10 - Uhlíková stopa (metóda LCA/LCC)
Oblasť 11 - Verejné obstarávanie v kontexte energetických úspor
Oblasť 12 - Open data


Výstupy

 • posilnenie inštitucionálnej kapacity n.o. RegioEnergy Východ, vybudovanie vzájomných vzťahov a partnerstiev s expertami, MNO, verejnou správou a samosprávou,
 • vytvorenie multisektorovej platformy Košický energetický klaster,
 • aktívne zapojenie samospráv, MNO, občania a právnické subjekty, ktorým bude jednoduchou formou priblížená energetická politika a možnosti najvhodnejších realizácií s aplikovaním inovatívnych myšlienok,
 • zvýšenie občianskej informovanosti a participácie,
 • zvýšenie efektívnosti výkonu verejnej energetickej i environmentálnej politiky a dobrá správa vecí verejných v regióne Košického kraja.

Z pohľadu kvality verejnej politiky v oblasti energetiky skvalitníme proces tvorby a implementácie verejnej politiky, procesov a systémov samosprávy, pričom mimovládne organizácie a občania budú mať možnosť participovať na ich príprave a experti na zavedení inovatívnych prvkov, opatrení a odporúčaní do ich aplikácie. Predpokladáme, že samospráva bude v oblasti energetického poradenstva fungovať efektívnejšie, optimálnejšie, motivačnejšie, priateľskejšie a transparentnejšie k jej užívateľom. Lídrom v oblasti má byť novovzniknutý Košický energetický klaster (KEK). Praktickými workshopmi umožníme zamestnancom samosprávy, MNO, súkromnej sféry i bežní občania zlepšiť svoje vedomosti o možnostiach neinvestičných ako aj investičných energeticky úsporných opatreniach v súlade s modernými aplikáciami vychádzajúcich z koncepcie „SMART“, pre optimálne riešenie konkrétnej požiadavky užívateľa. Realizáciou infodní, školení, workshopov, mediálnych prvkov ako aj úvodnou a záverečnou konferenciou prispejeme k informovanosti verejnosti o moderných inovatívnych riešeniach v oblasti energetickej efektívnosti. Zároveň pomôžeme vytvoriť také účinné odporúčania a nové mechanizmy pre miestnu samosprávu v Košickom samosprávnom kraji, že samospráva bude veľmi pozitívne reagovať aj investične v procese energetického rozvoja samosprávy s aplikovaním SMART prvkov pomocou využitia know-how neziskového a podnikateľského sektora. Aktivitami, ktoré budú mať aj edukačný charakter, zvýšime povedomie obyvateľov, samospráv i podnikateľov o význame a zmysluplnosti využívania OZE a znižovaní nákladov na energie. Účastníci si zvýšia energeticky uvedomelé správanie, budú sa správať hospodárnejšie, čo bude viesť k zvýšeniu efektívneho využitia energetických zdrojov a samosprávy budú efektívne a transparentne narábať s verejnými zdrojmi. Zároveň bude vytvorený koncepčný materiál - model riešenia informovanosti verejnosti o spotrebách energií verených budov (otvorené data), ako motivačný faktor spolupodieľania sa na znížení energetickej spotreby aj v iných sektoroch hospodárstva. Možnosť sledovania vývoja, resp. trendu energetickej náročnosti konkrétnej budovy môže psychologicky ovplyvniť jej užívateľov a významne napomôcť k hospodárnejšiemu nakladaniu s energiami a tým šetriť verejné finančné prostriedky a v neposlednom rade dôjde i k zníženiu polutantov v ovzduší na národnej úrovni. Vytvorený koncepčný materiál bude návodom pre verejnú sféru ako efektívne využiť komunikačné kanály pre konkrétne organizácie s odlišným charakterom a akým spôsobom (technickým) zdieľať otvorené dáta.

Výstupy hlavnej aktivity projektu sú tvorené súčtom čiastkových výstupov podaktivít 1.1 – 1.4 a sú merané prostredníctvom projektových merateľných ukazovateľov:

 • P0888 Počet vytvorených multisektorových partnerstiev – 1
 • P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov – 1
 • P0717 Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu – 750
 • P0595 Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít – 25
 • P0589 Počet zrealizovaných informačných aktivít – 50


Výdavky projektu a NFP

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 346 583,80 EUR
NFP 95 % z COV na realizáciu aktivít: 329 254,61 EUR
Vlastné zdroje 5 % z COV na realizáciu aktivít projektu: 17 329,19 EUR

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk

Sme nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti úspor energií, regionálneho rozvoja, výskumu a inovácií, environmentu a vzdelávania. Nie sú nám ľahostajné veci verejné.